M

At sit eleifend efficiendi, utroque forensibus vel eu. Eros mandamus ad nam. Ad natum virtute pro, dicit scripserit nec cu et qui dicat.

Follow me:
Tw        Be        Fb        Pin

Privacy

PRIVACY BELEID – VERLENEN VAN JURIDISCHE DIENSTEN

 

1. Inleiding

Arteo hecht veel belang aan uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid leggen we uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, waarom en hoe we deze verwerken en met wie wij deze delen. Er wordt ook uitgelegd welke rechten u hebt in verband met uw persoonsgegevens evenals hoe ons te contacteren of een klacht te formuleren.

Voor zover u als cliënt aan ons persoonsgegevens zou bezorgen van derde partijen, zoals bijvoorbeeld werknemers, zelfstandige medewerkers of andere contacten, vragen wij u om hen dit privacy beleid mee te delen vooraleer hun persoonsgegevens met ons te delen.

2. Wie is verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens?

De juridische entiteit die uw persoonsgegevens verwerkt is Arteo Law BV (‘Arteo’, ‘ons’, ‘wij’). Arteo is een Belgische besloten vennootschap met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Goedheidsstraat 5. Arteo is geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0736.373.124.

Voor alle vragen die u zou hebben betreffende dit privacy beleid of om uw rechten betreffende uw persoonsgegevens uit te oefenen, kan u ons contacteren via gewone post op het hiervoor vermelde adres of op het volgende e-mailadres: info@arteo.law.

3. Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Arteo verwerkt de persoonsgegevens van haar cliënten, werknemers of andere zelfstandige medewerkers van haar cliënten of contacten van haar cliënten, waarvan Arteo zelf de persoonsgegevens ontvangt via haar cliënten, en dit voor de volgende doeleinden:

 1. om de door u gevraagde juridische diensten te verlenen, dit is juridisch advies, bijstand in procedures of arbitrage, overeenkomsten, enz.; om informatie met u uit te wisselen en te antwoorden op uw vragen (via post, e-mail, telefoon en dergelijke) betreffende onze juridische dienstverlening, dit is het vragen, ontvangen en bespreken van uw opdracht, u op de hoogte houden over de stand van uw dossier, het ondernemen van noodzakelijke stappen ten aanzien van derde partijen, overheden en anderen,
 2. om te voldoen aan onze juridische verplichtingen zoals bijvoorbeeld onze verplichtingen in het kader van de antiwitwaswetgeving,
 3. om u via onze nieuwsbrieven en uitnodigingen voor onze seminaries op de hoogte te houden omtrent het meest recente juridische nieuws of bepaalde nieuwigheden die relevant zijn voor uw activiteiten, om onze databank actueel te houden, om de informatie die wij van u ontvingen te gebruiken om u beter te begrijpen en onze mailings en aangeboden diensten te verbeteren,
 4. voor facturatie-, administratie-, en andere doeleinden.

4. Wat is de wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Indien u een cliënt bent, dan is de verwerking van uw persoonsgegevens door ons noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons gesloten hebt inzake juridische dienstverlening door Arteo.

Arteo verwerkt uw persoonsgegevens ook om haar wettelijke verplichtingen na te komen zoals bijvoorbeeld de wettelijke verplichtingen die worden opgelegd door de antiwitwaswetgeving.

Indien u een werknemer of een zelfstandige medewerker van onze cliënt bent en onze cliënt heeft u als haar contactpersoon aangeduid, dan verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van het gerechtvaardigd belang van onze cliënt en onszelf om met u contact te hebben in het kader van onze juridische dienstverlening.

Indien u een contact van onze cliënt bent en wij hebben uw persoonsgegevens van onze cliënt ontvangen bijvoorbeeld omdat u een deskundige bent, een leverancier, een accountant of omdat u met onze cliënt op een of andere wijze samenwerkt, dan verwerken wij uw persoonsgegevens evenzeer op basis van het gerechtvaardigd belang van onze cliënt en onszelf om onze juridische dienstverlening aan onze cliënt beter te organiseren.

Wij zijn van mening dat uw belangen of grondrechten en fundamentele vrijheden niet zwaarder wegen dan de rechtmatige belangen van onze cliënt en onszelf om uw persoonsgegevens te verwerken. Indien u het hier niet mee eens bent en u niet wenst dat uw persoonsgegevens voor het hierboven aangegeven doel worden verwerkt, vragen wij u ons te contacteren op info@arteo.law daar u het recht hebt om zich tegen een dergelijke verwerking te verzetten (zie verder: Wat zijn uw rechten?).

Aangezien we uw persoonsgegevens ontvangen hebben om u juridische diensten te verlenen, zijn wij van mening dat het ook in Arteo’s gerechtvaardigd belang is om uw persoonsgegevens te verwerken om u onze nieuwsbrieven en uitnodigingen voor onze seminaries toe te sturen. Zo houden wij u op de hoogte van de meest recente juridische ontwikkelingen evenals van alle relevante informatie over Arteo zelf, zoals bijvoorbeeld haar werkwijze, nieuwe medewerkers, domeinen van juridische diensten en dergelijke meer. U kan zich verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor deze doeleinden op ieder ogenblik en gratis door ‘unsubscribe’ aan te klikken onderaan iedere nieuwsbrief of uitnodiging. Indien u dit doet, zullen wij u verwijderen van onze mailinglijst.

5. Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Wij verwerken volgende persoonsgegevens:

 1. naam, voornaam, beroep, naam van het bedrijf, adres van het bedrijf, juridische vorm, emailadres, (mobiele) telefoon en fax,
 2. nationaliteit, identiteitskaart, nationaal nummer, BTW-nummer, bankgegevens, ondernemingsnummer,
 3. voorkeurtaal, specifieke interesses, lidmaatschappen, sectoren, enz.,
 4. informatie met betrekking tot het dossier of de vennootschap: informatie betreffende het dossier kan persoonsgegevens van andere natuurlijke personen omvatten. Dergelijke persoonsgegevens worden door ons niet in een afzonderlijk bestand verwerkt. Deze persoonsgegevens zijn onderdeel van de dossiers die in ons systeem voor het beheer van documenten worden verwerkt. Omwille van onze professionele vertrouwelijkheidsverplichting als advocaten, is Arteo ervan vrijgesteld om de betrokken personen van deze verwerking in kennis te stellen.

Het verstrekken van bepaalde van uw persoonsgegevens kan een wettelijke vereiste zijn en/of een noodzakelijke vereiste om een overeenkomst met Arteo te kunnen sluiten. Het niet verstrekken daarvan kan tot gevolg hebben dat er geen overeenkomst tot stand kan komen met Arteo of dat Arteo niet in de mogelijkheid zal zijn om u haar juridische diensten te leveren.

6. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Als algemene regel delen wij uw persoonsgegevens niet met derden.

In welbepaalde gevallen zou dit echter wel kunnen:

 1. wanneer dit vereist is door een wettelijke bepaling of een bevel van de rechter,
 2. met betrekking tot de diensten die wij leveren, kan het nodig zijn dat wij uw persoonsgegevens moeten meedelen aan officiële autoriteiten, deskundigen, gerechtsdeurwaarders, notarissen, enz. zowel in België als in het buitenland, indien de cliënt hiertoe instructie geeft,
 3. 3. wanneer het nuttig of noodzakelijk is voor het doel, aan de verwerkers die namens ons de persoonsgegevens verwerken, dit is om welbepaalde verwerkingsactiviteiten uit te voeren zoals het organiseren van mailingcampagnes of evenementen of aan IT, hosting en communicatiedienstenverleners,
  In dergelijk geval sluiten wij een verwerkersovereenkomst met de partijen die toegang zullen hebben tot uw persoonsgegevens voor de uitvoering van hun diensten,
 4. met het oog op onze interne organisatie, om te kunnen samenwerken met andere partners, medewerkers en personeel van Arteo om u de juridische dienstverlening die u van ons vraagt, te kunnen leveren.

7. Hoelang worden uw persoonsgegevens bewaard?

 • (i) Verwerking van persoonsgegevens met het oog op het verlenen van de juridische dienstenWij verwerken uw persoonsgegevens zolang als nodig voor het verlenen van de juridische diensten door u gevraagd.
  Wanneer onze contractuele relatie is beëindigd, zullen wij deze persoonsgegevens verwerken zolang als nodig voor fiscale, boekhoudkundige of andere wettelijke verplichtingen.
 • (ii) Verwerking van uw persoonsgegevens voor ‘directe marketing’ doeleindenWij willen uw persoonsgegevens verwerken teneinde u op de hoogte te houden van juridisch nieuws of bepaalde nieuwigheden relevant voor uw activiteiten en dit via Arteo nieuwsbrieven of uitnodigingen voor evenementen tot op het ogenblik dat u zich verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dit doel. In dergelijk geval zullen wij onmiddellijk uw persoonsgegevens van onze mailingslijsten verwijderen.Dergelijke verwijdering zal echter geen impact hebben op de verwerking van uw persoonsgegevens door Arteo voor het leveren van onze juridische diensten.

8. Wat zijn uw rechten?

U hebt een aantal rechten in verband met de persoonsgegevens die wij van u verwerken, meer bepaald:

 • Recht van inzage : u hebt een inzagerecht m.b.t. welk type persoonsgegevens wij van u verzamelen, hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en u hebt recht op een kopie van uw persoonsgegevens.
 • Recht tot rectificatie : u hebt het recht om onjuiste persoonsgegevens die wij verwerken te actualiseren of rectificeren.
 • Recht op gegevenswissing : in bepaalde omstandigheden kan u vragen dat wij uw persoonsgegevens wissen.
 • Recht op beperking van de verwerking : u hebt het recht te vragen dat wij het gebruik van uw persoonsgegevens in welbepaalde omstandigheden stopzetten zo ondermeer wanneer u van mening bent dat de persoonsgegevens die wij over u verzamelen inaccuraat zijn of dat ons gebruik van uw persoonsgegevens onrechtmatig is. Indien u op geldige wijze dit recht uitoefent, zullen wij uw persoonsgegevens opslaan en zullen wij deze niet langer verwerken totdat dit discussiepunt is opgelost.
 • Recht van bezwaar : daar waar wij ons op onze gerechtvaardigde belangen baseren om uw persoonsgegevens te verwerken, hebt u het recht om u tegen dit gebruik te verzetten.
 • Recht op overdraagbaarheid : u mag ons verzoeken om bepaalde persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en u hebt het recht ons te vragen uw persoonsgegevens rechtstreeks aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen wanneer dit technisch mogelijk is.

Om uw rechten betreffende uw persoonsgegevens uit te oefenen, kan u ons via het volgende e-mailadres contacteren: info@arteo.law.

Wij kunnen u om bewijs van uw identiteit vragen omwille van beveiligingsredenen en teneinde niet toegelaten bekendmaking of misbruik van uw persoonsgegevens te vermijden.

Binnen uiterlijk één maand na ontvangst van uw verzoek zal Arteo de respectievelijke verzoeken afhandelen. Wanneer Arteo legitieme redenen heeft om niet op dit verzoek in te gaan, zal zij de betrokkene contacteren en haar beslissing motiveren.

In geval van directe marketing, zullen wij uw persoonsgegevens gratis verwijderen op uw eenvoudig verzoek.

9. Vragen en klachten

Indien u vragen, opmerkingen of klachten zou hebben betreffende dit beleid of hoe Arteo uw persoonsgegevens verwerkt, aarzel niet een e-mail naar info@arteo.law te sturen.

Indien u klachten zou hebben betreffende de wijze waarop Arteo uw persoonsgegevens verwerkt, kan u een klacht bij de Belgische Data Protection Authority (www.dataprotectionauthority.be) indienen.

10. Wijzigingen

Arteo behoudt zich het recht voor om dit privacy beleid te wijzigen teneinde te beantwoorden aan de toepasselijke privacy wetgeving. Wij kunnen dit privacy beleid op ieder ogenblik herzien door er wijzigingen in aan te brengen. Op ieder ogenblik kan u de actuele versie van dit privacy beleid op onze website terugvinden.