M

At sit eleifend efficiendi, utroque forensibus vel eu. Eros mandamus ad nam. Ad natum virtute pro, dicit scripserit nec cu et qui dicat.

Follow me:
Tw        Be        Fb        Pin

Algemene Voorwaarden

 1. Arteo Law BV (“Arteo”) is een besloten vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel gevestigd te Brussel, en ingeschreven in het RPR Brussel onder nr. 0736 373 124. De lijst van de aandeelhouders is beschikbaar op aanvraag. De advocaten die werken op het kantoor zijn ofwel ingeschreven bij Orde van advocaten bij het Hof van Cassatie , de Nederlandse Orde van advocaten bij de balie van Brussel of bij de Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles.
 2. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle door of namens Arteo geleverde of te leveren diensten en op alle rechtsverhoudingen die in dit verband tussen Arteo en derden tot stand komen. Het toevertrouwen van een dossier aan Arteo betekent automatisch de aanvaarding van deze Voorwaarden zowel voor het betreffende dossier als voor latere dossiers, en dit onder voorbehoud van eventuele latere wijzigingen waarvan de cliënt op gepaste wijze zal worden geïnformeerd; indien de cliënt de Voorwaarden slechts heeft ontvangen nadat een dossier werd toevertrouwd aan Arteo, zullen deze Voorwaarden geacht worden te zijn aanvaard wanneer het dossier niet wordt teruggetrokken na de mededeling.
 3. De wet en reglementen van de Balie verplichten Arteo om (i) de opdrachtgevers van Arteo alsook de uiteindelijke begunstigden (d.w.z. de natuurlijke personen die, direct of indirect, meer dan 25% bezitten van, of op een andere wijze zeggenschap hebben over de opdrachtgever of voor rekening van wie de geplande verrichtingen moeten plaatsvinden) te identificeren en hun identiteit te verifiëren, (ii) een bestendige waakzaamheid aan de dag te leggen ten aanzien van elementen die op witwassen van gelden of financiering van terrorisme zouden wijzen en (iii) in geval van vermoeden van witwassen van gelden of financiering van terrorisme, aangifte ervan te doen bij de stafhouder van de Orde van advocaten die dan de feiten aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking zal kunnen meedelen.
  Om Arteo toe te laten aan deze identificatie- en verificatieverplichtingen te voldoen moeten de volgende documenten worden meegedeeld resp. voorgelegd (tenzij Arteo ze via publieke bronnen reeds verkregen heeft): de identiteitsdocumenten en de woonplaats van de opdrachtgever die een natuurlijke persoon is, de statuten en samenstelling van het bestuursorgaan van de opdrachtgever die een rechtspersoon is, de identiteitsdocumenten en de woonplaats van de lasthebbers van de opdrachtgever, de identiteitsgegeven en woonplaats van de uiteindelijke begunstigden en indien mogelijk hun identiteitsdocumenten, alsook elke latere wijziging van deze gegevens.
  Bijkomende informatie en documenten moeten meegedeeld worden voor wat betreft de cliënten en uiteindelijke begunstigden die bepaalde publieke functies uitoefenen (politiek prominente personen) of met dergelijke personen bepaalde familiale of economische banden hebben. Daartoe is de medewerking van de cliënt noodzakelijk. De wet verplicht trouwens de ondernemingen om de gegevens betreffende de uiteindelijke begunstigden en de actualisering van deze gegevens aan hun advocaten mee te delen. Arteo is ook gerechtigd informatie te vragen en te ontvangen omtrent de geplande verrichtingen en de context ervan, teneinde aan haar verplichting van waakzaamheid te voldoen. De nodige informatie en documenten zullen aan de cliënt geval per geval gepreciseerd en gevraagd worden bij brief of e-mail. Indien Arteo niet in het bezit worden gesteld van deze gegevens en documenten binnen de 15 dagen na haar verzoek, dan is Arteo verplicht de opdracht te weigeren of daaraan een einde te stellen, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde aanspraak op enige schadeloosstelling zou kunnen maken. Deze gegevens worden door Arteo bewaard op papieren of elektronische dragers gedurende een periode van minstens 10 jaar. Artikel 14 van deze Voorwaarden is van toepassing op deze gegevens. Deze gegevens worden gedekt door het beroepsgeheim van Arteo, onverminderd echter de wettelijke verplichting om, in geval van vermoeden van witwassen of financiering van terrorisme, aangifte ervan bij de stafhouder te doen. Arteo is te allen tijde gerechtigd de uitvoering van haar opdracht op te schorten of te beëindigen, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde aanspraak op enige schadeloosstelling zou kunnen maken, indien Arteo de volledige informatie, die zij gevraagd heeft om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, niet tijdig ontvangen heeft. Ook de informatie die Arteo in die context ontvangen heeft is onderworpen aan het beroepsgeheim van de advocaten, onverminderd echter de verplichting tot aangifte bij de stafhouder waartoe Arteo wettelijk verplicht is in geval van vermoeden van witwassen van geld of financiering van terrorisme.
  Arteo kan eveneens wettelijk gehouden zijn andere inlichtingen aan de overheid te verschaffen.
 1. Wanneer Arteo derden dient te betrekken bij een opdracht die haar wordt toevertrouwd, zal Arteo – indien en voor zover passend – vooraf met de cliënt overleg plegen alsook de nodige voorzichtigheid aan de dag leggen bij de keuze van die derden. Arteo zal niet aansprakelijk zijn voor de fouten en tekortkomingen van die derden bij het leveren van hun diensten. Arteo heeft het recht om namens de cliënt iedere aansprakelijkheidsbeperking te aanvaarden die zulke derde bedingt.
 2. Adviezen vallen onder het beroepsgeheim en zijn bestemd voor exclusief gebruik door de geadresseerde(n). Ongeacht de vorm waaronder of de drager waarmee het resultaat van Arteo’s diensten wordt overgemaakt, gebeurt dit uitsluitend ten gunste en ter informatie van de cliënt. Deze documenten mogen niet geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd, geciteerd of openbaar gemaakt (tenzij voor intern gebruik door de cliënt) zonder Arteo’s voorafgaande toelating, tenzij dit vereist is door de wet of door een bevoegde regelgevende instantie (in welk geval de cliënt Arteo daarvan vooraf op de hoogte zal moeten brengen, tenzij dat door de wet verboden is).
  Arteo behoudt zich het recht voor om haar tussenkomst in een transactie of in een proces voor een bepaalde cliënt vertrouwelijk te melden aan de pers of anderszins. Zodra het bestaan van deze transactie of van dit proces openbaar wordt, kunnen deze vermeldingen op niet-vertrouwelijke wijze gedaan worden.
 3. De beroepsregels laten Arteo toe om, mits strikte naleving van het beroepsgeheim, zaken te aanvaarden voor andere cliënten wier activiteiten concurrerend kunnen zijn met deze van de cliënt. Arteo is tevens gerechtigd om andere cliënten wier belangen strijdig zijn met deze van de cliënt bij te staan in materies waarin deze laatste Arteo niet regelmatig raadpleegt.
 4. 7. Arteo’s aansprakelijkheid voor enig door of namens Arteo uitgevoerd werk, of een aansprakelijkheid die anderszins verband houdt met een opdracht die aan Arteo werd toevertrouwd, is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval daadwerkelijk gedekt is volgens het beroepsaansprakelijkheidsverzekeringsprogramma dat Arteo heeft onderschreven. De vergoedingslimiet onder dit programma bedraagt momenteel 30.000.000,00 EUR per schadegeval. Voor de VS en Canada, en zaken onderworpen aan het recht van een staat van de VS of Canada, geldt de limiet van 30.000.000,00 EUR per schadegeval evenzeer. Arteo is echter in totaal voor de schadegevallen in de VS of zaken onderworpen aan het recht van een staat van de VS slechts gedekt ten belope van 60.000.000,00 EUR per jaar. Indien de verzekering om welke reden ook de aansprakelijkheid van Arteo niet dekt, zal Arteo zelf haar aansprakelijkheid dekken, doch beperkt tot drie maal het bedrag van de erelonen die de betreffende cliënt aan Arteo heeft betaald tijdens het jaar voorafgaand aan het schadegeval, beperkt tot een globale maximumvergoeding van 200.000,00 EUR. Op schriftelijk verzoek kan Arteo in het kader van een bepaald dossier een aanvullende verzekering afsluiten in welk geval de daaruit voortvloeiende bijkomende kosten aan de cliënt zullen worden doorgerekend. Enige, zelfs beperkte, aansprakelijkheid van Arteo sluit elke persoonlijke aansprakelijkheid uit van haar aandeelhouders, organen, medewerkers en/of aangestelden.
 5. De overeenkomst of de relatie tussen de cliënt en Arteo zal niet leiden of aanleiding geven tot, noch bedoeld zijn om te leiden of aanleiding te geven tot het ontstaan van rechten van derden. Geen enkele derde zal het recht hebben om uitvoering te eisen van of zich te beroepen op gezegde overeenkomst of rechtsverhouding, die geen enkel rechtstreeks of onrechtstreeks, uitdrukkelijk of impliciet recht of voordeel verleent aan derden.
 6. Behoudens in geval van opzettelijke of zware fout vanwege Arteo, zal de cliënt Arteo moeten schadeloos stellen voor en vrijwaren tegen alle vorderingen, eisen of rechtsgedingen welke aard ook, die een derde instelt of inleidt tegen Arteo en die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zijn van, of verband houden met, de door of namens Arteo ten behoeve van de cliënt gepresteerde of te presteren diensten of die op enige andere manier verband houden met een opdracht die de cliënt aan Arteo heeft toevertrouwd, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle schadevergoedingen, kosten of vergoedingen die in verband met dergelijk(e) vordering, eis of geding ten laste worden gelegd van Arteo. Indien de cliënt zelf enige dergelijke betaling verricht, zal deze op geen enkel ogenblik de terugbetaling van die betaling kunnen vorderen van Arteo.
 7. De erelonen worden in principe berekend per eenheid van tien (10) minuten aan de uurtarieven die werden overeengekomen met de cliënt, in voorkomend geval in combinatie met een resultaatsgebonden ereloon bij geschillen. Deze tarieven zijn op regelmatige tijdstippen herzienbaar.
  Als forfaitaire tussenkomst in de kantoorkosten (met name werking secretariaat, dactylografie, telefoon, fax, ICT en gewone postzendingen) zal op de honoraria een vaste verhoging gelijk aan 5% (kostenpercentage) toegepast worden.
  Dit kostenpercentage omvat niet de verplaatsing- en/of verblijfskosten buiten Brussel, de gerechtskosten, dossierspecifieke kosten (zoals onder meer kosten voor paralegals vertaling, deskundigenonderzoeken, raadpleging van niet aan het kantoor verbonden specialisten, inrichting van een dataroom, fiscale zegels, aangetekende verzendingen, verzendingen per koerier,enz.). Evenmin omvatten zij onkosten (zoals griffierechten of andere kosten die door Arteo in uw naam en voor uw rekening voorgeschoten worden).
  Bovenop de erelonen worden de kosten van verplaatsingen en van buitenlands verblijf, gerechtskosten, uitzonderlijke of bijzondere kosten zoals kosten van vertaling, deskundig onderzoek, consultatie van externe professionals, kosten voor het opzetten van een data room, fiscale zegels, etc. in rekening gebracht.
  eveneens worden aangerekend door middel van voorlopige facturen die niet noodzakelijk de voortgang van de werken noch de omvang van gemaakte kosten en uitgaven weerspiegelen.
  De facturen van Arteo zijn betaalbaar binnen dertig (30) dagen vanaf de datum van de factuur. Bij gebreke aan betaling van een factuur op de vervaldatum zal automatisch en zonder dat een ingebrekestelling vereist is, moratoire interest aan 8,5% op jaarbasis te rekenen vanaf de vervaldag verschuldigd zijn evenals ten titel van schadevergoeding een vast bedrag gelijk aan 15% van het factuurbedrag met een minimum van 500,00 EUR en een maximum van 12.500,00 EUR zonder dat dit afbreuk doet aan het recht om vergoeding te vragen voor de werkelijk geleden schade en gemaakte kosten.
  De diensten geleverd door Arteo zijn onderworpen aan Belgische BTW tegen het van kracht zijnde tarief (thans 21%) voor zover deze diensten op grond van het Belgische BTW wetboek geacht worden in België plaats te vinden. In geval onze diensten geacht worden in het buitenland plaats te vinden, zijn alle opgegeven en gefactureerde bedragen exclusief BTW maar deze diensten kunnen onderworpen zijn aan BTW in het land van de cliënt.
 1. Het is mogelijk dat de cliënt voor de betaling van de erelonen van Arteo van een – gehele of gedeeltelijke – tussenkomst kan genieten van een derde-betaler (bijvoorbeeld een verzekeringsonderneming). In dat geval dient de cliënt deze derde zodra mogelijk te verwittigen van het geschil en van de tussenkomst van Arteo, en de cliënt dient aan Arteo de voorwaarden van tussenkomst van deze derde kenbaar te maken. Arteo zal haar facturen op naam van de cliënt opstellen en het komt deze laatste toe om de erelonen te betalen, ongeacht het feit of deze derde de erelonen al dan niet op zich neemt. In voorkomend geval zal Arteo deze derde verzoeken om zijn tussenkomst te willen bevestigen en aan deze derde de facturen opgesteld op naam van de cliënt meedelen met het oog op de betaling ervan door deze derde.
 2. Voor wat betreft dossiers inzake geschillen is het mogelijk dat de verliezende partij wordt veroordeeld tot het betalen aan de andere partij(en) van een doorgaans forfaitair bedrag, bepaald op basis van een schaal vastgesteld door de wet of door het reglement, als tussenkomst in de advocatenkosten van deze laatste. Dit forfaitair bedrag stemt niet noodzakelijk overeen met de erelonen en kosten die Arteo daadwerkelijk aanrekent aan de cliënt.
 3. Arteo is bij wet verplicht om dossiers te archiveren wanneer deze worden afgesloten. De originele bewijsstukken en documenten die de cliënt aan Arteo heeft toevertrouwd worden aan de cliënt teruggegeven. Archieven worden bewaard gedurende een periode van vijf jaar, waarna zij automatisch vernietigd worden.
 4. Het privacy beleid van Arteo wordt overeenkomstig de toepasselijke regelgeving gedetailleerd uiteengezet in een afzonderlijk document. Dit document vormt een bijlage van deze Voorwaarden en maakt er integraal deel van uit.
 5. Deze Voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van alle andere. Elk beding en elke voorwaarde vormen een aparte en zelfstandige bepaling. Wanneer een bepaling als ongeldig of onuitvoerbaar wordt bestempeld, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
 6. Alle geschillen die ontstaan in verband met (i) een prestatie verricht door of namens Arteo of een opdracht toevertrouwd aan Arteo en/of (ii) de rechtsverhouding met de cliënt of andere derden, worden beheerst door het Belgisch recht, met inbegrip van de regels omtrent de verjaring, met uitsluiting van elk ander recht, en behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde rechtbanken van Brussel, zelfs in geval van tegenvordering, tussenvordering of vrijwaringvordering, onverminderd de bevoegdheid van de toezichthoudende beroepsorganisaties waaronder Arteo ressorteert.
 7. De voorwaarden en bedingen die vervat liggen in deze Voorwaarden zijn eveneens overeengekomen en bedongen voor en ten behoeve van de bestuurders, zaakvoerders en aandeelhouders van Arteo, de zaakvoerders en bestuurders van deze aandeelhouders en alle personen die werkzaam zijn of geweest zijn bij Arteo, weze het als aandeelhouder, advocaat, counsel, of counsel, medewerker, stagiair, werknemer, adviseur, onderaannemer, dan wel in enige andere hoedanigheid.

Privacy Policy van Arteo